بسته یک

64,800 تومانماهانه
 • فضا هارد 1 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • افزودن دامنه 5
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته دو

120,600 تومانماهانه
 • فضا هارد 5 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • افزودن دامنه 10
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته سه

232,200 تومانماهانه
 • فضا هارد 10 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • افزودن دامنه 15
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته چهار

343,800 تومانماهانه
 • فضا هارد 15 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • افزودن دامنه 15
 • پشتیبانی 24 ساعته

بسته پنج

455,400 تومانماهانه
 • فضا هارد 20 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • افزودن دامنه 20
 • پشتیبانی 24 ساعته