میزبانی وب بسته یک

32,400 تومانماهانه
 • فضا هارد 2 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

میزبانی وب بسته دو

54,000 تومانماهانه
 • فضا هارد 5 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

میزبانی وب بسته سه

81,000 تومانماهانه
 • فضا هارد 10 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

میزبانی وب بسته چهار

115,200 تومانماهانه
 • فضا هارد 15 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته

میزبانی وب بسته پنج

151,200 تومانماهانه
 • فضا هارد 20 گیگابایت
 • پهنای باند یک به ده
 • پشتیبانی 24 ساعته